Intermittant Fasting

Slide Note
Embed
Share

The benefits of intermittent fasting, different types and their effects on metabolism, obesity, and chronic diseases. Explore the origins of this ancient practice and its relevance in modern times.


Uploaded on Dec 24, 2023 | 0 Views


Intermittant Fasting

PowerPoint presentation about 'Intermittant Fasting'. This presentation describes the topic on The benefits of intermittent fasting, different types and their effects on metabolism, obesity, and chronic diseases. Explore the origins of this ancient practice and its relevance in modern times.. Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


 1. Intermittant Fasting Ara . G r. Dr. Merve Sinem YEN AY KT Aile Hekimli i ABD 25/04/2023

 2. Ama Son d nemde pop ler olan intermittant fasting hakk nda bilgi vermek

 3. renim Hedefleri Intermittant fasting tan m n yapabilmek Intermittant fasting t rlerini sayabilmek Intermittant fastingin metabolizma st ndeki etkilerini a klayabilmek Intermittant fasting diyetinin yararlar n sayabilmek Intermittant fasting diyetinin obezite olan ile ili kisini a klayabilmek Intermittant fasting diyetinin kronik hastal klarla olan ili kisini a klayabilmek

 4. Giri Yiyecek ve i eceklerden g n ll olarak belirli d nemlerde uzak durma davran (aral kl oru -IF) antik a lardan beri uygulanmaktad r. Etnoloji zerine yaz lan kitaplar ve dinler, dikkate de er say daki e itlilikte oru tutma bi imlerini ve uygulamalar n tan mlarlar.

 5. Giri Kilo kayb i in obezitesi olan hastalara re ete edilen birinci basamak tedavi, g nl k kalori k s tlamas d r. Bununla gerekti inden, geleneksel bir kilo verme diyetine ba l kalmay zor bulmaktad r. birlikte, bir ok hasta, her g n yiyecek al m n n s n rland r lmas Hal b yle olunca g nl k kalori k s tlamas na uyum 1 ay sonra azal yor ve sonras nda da azalmaya devam ediyor.

 6. Giri Bu s n rlama nda, bireylerin sadece g n a r kalori k s tlamas n gerektiren ba ka bir yakla m geli tirildi. Oru rejimlerindeki yenilikler, ok fazla say da yap lan yay mlar ve diyet nerileri ile de kan tlanm t r. Bilimsel camiada oldu u gibi bilimsel olmayan mecralarda da IF ve aral kl enerji k s tlamas ok fazla dikkat ekmektedir.

 7. Giri nsanlarda, tek bir a l k aral n n bile ( rn. gece boyunca), ins lin ve glikoz gibi kronik hastal klarla ili kili konsantrasyonlar n azaltabilece i iyi bilinmektedir. metabolik biyobelirte lerin bazal Bu nedenle, nemli klinik ve bilimsel soru, d zenli bir aral kl oru rejiminin benimsenmesinin, metabolik sa l n te vik edilmesi i in uygulanabilir ve s rd r lebilir, pop lasyona dayal bir strateji olup olmad d r.

 8. Intermittant fasting nedir? Intermittant fasting, bireylerin tekrarlayan prensipte hi enerji almaks z n veya ok k s tl miktarda enerji alarak sonras nda uzat lm s rede (16-48 saat) a l kla devam eden beslenme tipidir.

 9. Intermittant Fasting Trleri Alternatif G n Orucu Modifiye Oru Modeli Zaman K s tl Beslenme Dini Oru T rleri

 10. Alternatif Gn Orucu Alternatif g n orucu, belirli g nlerde enerji i eren herhangi bir yiyecek ve i ecek t ketilmemesini takiben haftan n di er g nlerinde istenildi i kadar ( ad libitum) yiyecek ve i ecek t ketmeyi i erir. Bu prensipte bireylerin normal al mlar n n %25'ini (yakla k 500 kcal) t kettikleri bir oru g n n ve bireylerin yiyecekleri ad libitum olarak t ketmelerine izin verilen bir "ziyafet g n " ile d n ml olarak i erir.

 11. Alternatif Gn Orucu K sa s reli al malardan elde edilen bulgular, kat l mc lar n 2 ila 3 ayl k g na r oru tan sonra v cut a rl n n %3 ila %7'sini kaybetti ini ve lipid profillerinde, kan bas nc nda ve ins lin duyarl l nda iyile meler ya ad n g stermektedir. 2007 de hayvanlar zerinde yap lan bir al maya g re bu oru modeli a l k ins lin ve ve glukoz konsantrasyonlar n d rmede kalori k s tlamas kadar etkilidir. * Alternatif g n orucu ayr ca hayvanlarda yap lan al malarda lipid profili, kan ekeri profili ve kanser biyobelirte lerinde nemli derece iyile me sa lad g sterilmi tir. *Varady KA, Hellerstein MK. Alternate-day fasting and chronic disease prevention: a review of human and animal trials. Am J Clin Nutr. 2007; 86:7 13

 12. Modifiye Oru Modeli Bu modelde oru g nlerinde g nl k kalori ihtiyac n n %20-25 ini almaya izin vermektedir. Bu beslenme eklinde hi enerji al m n n olmamas yerine ok k s tl bir enerji al m s z konusudur. Bu model, pop ler 5:2 diyetini baz almaktad r ki bu ard k olmayan 2 g nde enerji k s tlamas yap l rken be g n normal diyetle beslenme anlam na gelmektedir.

 13. Modifiye Oru Modeli Bu beslenme modeli ile ilgili yap lan hayvan deneylerinin o unda iflamatuvar belirte lerinde, eker ve lipid profillerinde ve kanser geli imde istatistiksel olarak anlaml sonu lar elde edilmi tir. al malar n o unda kontrol grubuna k yasla %3,2-8 oran nda nemli l de a rl k kayb g r lm t r.

 14. Zaman Kstl Beslenme Belirli bir saat aral boyunca a kalmay hedeflemektedir. 16/8 (16 saat a l k, 8 saat yemek yeme) ya da 14/10 (14 saat a l k, 10 saat yemek yeme) gibi a l k pencereleri i erisinde iste e ba l enerji al m ile uygulan r. A l k saatlerinde su, kahve, maden suyu gibi enerjisi olmayan i ecekleri t ketmek serbesttir.

 15. Zaman Kstl Beslenme Bu model de di er a l k modellerinde oldu u gibi laboratuvar testlerinde belirgin d zelme sa lamakla birlikte obezitesi olan deneklerde anlaml kilo kayb sa lam t r. Bu beslenme modelinin v cut zerine olan olumlu etkilerinin sirkadyan ritim d zenine olan faydas ile ili kili oldu u ne s r lmektedir.

 16. Dini Oru Trleri o u dini inan ta oru kavram ibadet olarak yer almaktad r. Her inan n da kendine zg rit elleri bulunmaktad r. rne in, Hristiyanlar n gece yar s ndan leden sonraya kadar olan vakit aras nda yeme i me ve sonras nda ya s z beslenme, Hz. sa n n arm ha gerildi i g n yeme i meden uzak durma tarz nda rit elleri bulunurken Yahudiler 25 saatlik a l kla nefis terbiyesi sa lamay ama larlar.

 17. Dini Oru Trleri M sl manlar ise ay takvimine g re ramazan ay nda bir ay boyunca her g n, g n do umundan bat m na kadar olan s rede co rafi b lgeye g re de i en s relerde a l kla oru rit ellerini ger ekle tirirler. Bu olu turmaktad r. alanda yap lan ara t rmalar n o unu g zlemsel ara t rmalar

 18. Dini Oru Trleri Sa l kl kad nlar ve erkekleri i eren bir meta-analiz al mas n n sonucunda anlaml kilo kayb n n yan nda d zelmi eker, lipid ve inflamatuvar belirte leri sa lad tespit edilmi tir. Fakat insan n biyolojik saatine z t bir beslenme ekli oldu u i in s rekli istenilen bir a rl k kayb m dahalesi olarak d n lmemektedir.

 19. Memelilerde A Kalmaya Adaptif Tepkiler o u depolanan glikozun ana rezervuar olarak hizmet eder. nsanlarda, fiziksel aktivite olarak, 12 ila 24 saatlik a l k, tipik olarak serum glukozunda %20 veya daha fazla azalma ve hepatik glikojenin t kenmesi ile birlikte, hepatik olmayan glukozun bulundu u metabolik moda ge i ile sonu lan r, cisimleri ve serbest ya asitleri enerji kayna olarak kullan l r. memelide karaci er, glikojen eklinde seviyelerine ba l ya dan t retilen keton

 20. Memelilerde A Kalmaya Adaptif Tepkiler Ana organ sistemlerinin aral kl a l a adaptif tepkilerinin arac lar olarak sinir ve endokrin sistemlerin nemli rolleri vard r. IF'ye adaptif tepkilerde zellikle nemli olan d rt beyin b lgesi, hipokampus, striatum, hipotalamus ve beyin sap rol oynar. IF, ba rsa , kalbi ve atardamarlar innerve eden otonomik n ronlardaki parasempatik aktiviteyi artt r r, bu da ba rsak motilitesinde iyile me ve kalp at h z ve kan bas nc nda azalma ile sonu lan r.

 21. Memelilerde A Kalmaya Adaptif Tepkiler Karaci er h crelerinden glikojen t keterek, lipoliz ve keton cisimciklerinin olu umu ile sonu lan r ve bu da v cut ya nda bir azalmaya neden olur. IF, kas ve karaci er h crelerinin ins lin duyarl l n artt r r ve IGF-1 retimini azalt r. IF'ye yan t olarak v cutta ve beyinde oksidatif stres ve inflamasyon seviyeleri azal r.

 22. IFle Salk Arasndaki Balanty Salayan Mekanizma A l k s recinde artan plazma serbest ya asitleri oksidasyon i in nemli substratlar olarak g rev yaparlar. Kandaki glukozun splankniklerden al m son nden sonra azalmaya ba lar ki bu da ins lin seviyesinde azalma ve sempatik sistemde aktifle me ile sonu lan r. Artan depolanan TG lerin lipolizine ve kandaki FFA lerinin art na sebep olmaktad r. fasting.Am J Physiol Endocrinol Metab280: E50 E58, 2001 GH seviyesi ya dokusunda H jlund K, Wildner-Christensen M, Esh j O, Skj rb k C, Holst JJ,Koldkj r O, M ller Jensen D, Beck-Nielsen H.Reference intervals forglucose, beta-cell polypeptides, and counterregulatory factors duringprolonged

 23. IFle Salk Arasndaki Balanty Salayan Mekanizma ns lin seviyesindeki d me a l k s ras nda lipoizin ili kilidir. artmas ile A l k ins lin duyarl l azalmakta ve ya yak m daha da artmaktad r. s resi uzad k a lipolizin

 24. IF le Salk Arasndaki Balanty Salayan Mekanizma A l k s resinde artan kortikosteronlar kronik art n aksine v cut zerinde daha ok olumlu etkiler g stermektedir. te yandan IF, sinaptik plastisiteyi ve n ronal stres direncini art rmas beklenen mineralokortikosteroid glukokortikosteroid resept r ifadesini azalt r. resept rleri s rd r rken

 25. IF le Salk Arasndaki Balanty Salayan Mekanizma Sex hormonlar n n a l k durumunda lipolitik etkilerinin katk s b y kt r. Bundand r ki a l k durumunda kad nlar n lipolitik aktivitesi erkeklere g re daha fazla olmaktad r. A l k s ras nda artan GH etkisi de lipoliz zerinde ok etkilidir. Yap lan bir al mada a l kta 36 saat boyunca GH resept rlerinin blokaj FA mobilizasyonunu ve oksidasyonunu bask lam t r.* *Ho KY, Veldhuis JD, Johnson ML, Furlanetto R, Evans WS, AlbertiKG, Thorner MO.Fasting enhances growth hormone secretion andamplifies the complex rhythms of growth hormone secretion in man.JClin Invest81: 968 975, 1988

 26. IF le Salk Arasndaki Balanty Salayan Mekanizma Aral kl oru modelleri; Sirkadyan Biyoloji Gut Mikrobiyotas De i tirebilir Ya am Tarz Davran lar zerlerinde etki g stererek i levini ger ekle tirir.

 27. Sirkadyan Biyoloji IF rejimleri sirkadyan ritmi kullanarak metabolik sa l iyile tirir. Organizmalar fizyolojik i lemleri optimize etmek i in geceleri veya g nd zleri endojen sirkadyan saatleri d zenleyecek ekilde kendilerini geli tirirler. G n n saatleri; hormonal sekresyon paternleri, fiziksel koordinasyon ve uyku gibi fizyolojik g stergeleri entegrasyonunda maj r rol oynar.

 28. Sirkadyan Biyoloji Baz oru rejimleri ve zaman k s tl beslenme besin al m ndaki diurnal ritmi empoze eder ve b ylece enerji metabolizmas ve v cut a rl d zenlemesini yeniden programlayan molek ler mekanizmalar kodlayan gen ekspresyonu dalgalanmas n iyile tirir . Yap lan bir ok al man n vardiyal al ma stilinin sirkadyan ritmi bozarak obezite, diyabet, kvh ve kanserde ( zellikle meme ca) art oldu unu g sterdi i gibi ba ka al malar n da enerjinin b y k k sm n n sabah saatlerinde al nmas n n v cut kitlesinde azalma ve sa l kta iyile me ile ili kili oldu u bulunmu tur. * *Straif K, Baan R, Grosse Y, et al. Carcinogenicity of shift-work, painting, and fire-fighting. Lance Oncol. 2007; 8:1065 1066 *Savvidis C, Koutsilieris M. Circadian rhythm disruption in cancer biology. Mol Med. 2012; 18:1249 1260 *Jakubowicz D, Barnea M, Wainstein J, Froy O. High Caloric intake at breakfast vs. dinner differentially influences weight loss of overweight and obese women. Obesity. 2013; 21:2504 2512

 29. Gut Mikrobiyotas Gastrointestinal yollar n bir ok fonksiyonu sirkadyan ritim zerinde g l bir etkisi vard r. rne in, gastrik bo alma ve kan ak m g n i inde geceye g re daha fazlad r ve glukoz y k ne verilen metabolik cevap ak amlar g n i ine g re daha yava t r. Dolay s yla kronik olarak bozulmu sirkadyan ritim, gastrointestinal fonksiyonu bozarak metabolizma ve sa l etkiler.

 30. Gut Mikrobiyotas IF ok fazla e itlilikte ve fazla say da olan intestinal yolda ya ayan mikrobiyal toplulu u etkiler. al malar g steriyor ki obez bireylerin barsaklar ndaki obez mikrobiyota diyetteki enerjiden daha fazla faydalan rken ince mikrobiyota al nan besinlerden daha d k kalori al m n sa lar. Bunu besinlerin net absorpsiyonunu, k vam n ve depolanmas n de i tirerek yaparlar. * *Tilg H, Kaser A. Gut microbiome, obesity, and metabolic dysfunction. J Clin Invest. 2011; 121:2126 2132 Ridaura VK, Faith JJ, Rey FE, et al. Cultured gut microbiota from twins discordant for obesity modulate adiposity and metabolic phenotypes in mice. Science. 2013; 341:10 Shen J, Obin MS, Zhao L. The gut microbiota, obesity and insulin resistance. Mol Aspect Med. 2013; 34:39 58

 31. Gut Mikrobiyotas Ayr ca barsak floras ndaki de i iklik barsak ge irgenli ini de etkileyeek obezite ili kili sistemik inflamasyonu da art r r ki bu da obezite ili kili hastal klar n k noktalar nda birisidir. Sonu olarak aral kl orucun barsak floras zerinde olumlu etkisi bulunmaktad r

 32. Deitirebilir Yaam Tarz Davranlar IF rejimlerinin sa l k davran lar n de i tirme zerinde g l bir etkisi vard r. 8 gen yeti kinde yap lan bir al mada 14 saatten uzun s reli gece a l k olu turulan IF rejiminde enerji al m nda ve v cut kitlesinde anlaml olarak azalma, bireylerin rapor etti i uyku kalitesi, doygunluk g zlenmi tir.* ve enerjide art *Gill S, Panda S. 2015. A smartphone app reveals erratic diurnal eating patterns in humans that can be modulated for health benefits. Cell Metab. 22:789 98

 33. Deitirebilir Yaam Tarz Davranlar Enerji al m : Alternatif ve modifiye oru rejimlerinde enerji al m nda d me vard r. Bunu yeme s resinin k s tl olmas na ba layabiliriz. Ancak yap lan al malarda al nan kalori miktar deneklerin z bildirimine ba l oldu u i in sonu lar g venilir de ildir. Ancak kalori al m n n sonucu olarak kilo kayb de erlendirildi inde istatistiksel olarak anlaml sonu lar n olmas IF rejimlerinin kalori al m nda azalma oldu unu d nd rmektedir.

 34. Deitirebilir Yaam Tarz Davranlar Enerji t ketimi: Hayvan al malar sirkadyan saatin hareketlili i d zenledi ini g steriyor. Farelerde yap lan al mada, zaman k s tl izokalorik beslenme kas koordinasyonunda geli me, hareketlilikte ve beslenme sonras ndaki enerji t ketiminde art sa lam t r. Fakat insanlar zerinde bu konuda yeterli al ma bulunmamaktad r ve yap lan al malarda ise sonu lar tam tersidir.

 35. Deitirebilir Yaam Tarz Davranlar Uyku: e itli say daki g zlemsel al malarda gece yemenin uyku s resini ve kalitesini azaltt g r lm t r. Bu da ins lin direnci ve artm obezite riski, diyabet, kvh ve kanser riskinde art a neden olmu tur. zellikle gece ge saatlerde yenen yemeklerin sirkadyan desenkronizasyonuna sebep olarak normal uyku d zenini de bozdu u g zlemlenmi tir.

 36. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi Bir s re a kal nd ktan sonra ins lin duyarl l artar ve ins lin seviyeleri d er. Bunlar, a l k ve tokluk glikoz seviyelerinin iyile mesine neden olur. Bir beslendiklerinde, geli tirirler; s n rland r lmas yla bile nlenir (Hatori ve di erleri, 2012) . fare t r nde yap lan hiperins linemi, bunlar n t m , al mada, fareler istenildi i sistemik g nde kadar enflamasyon 8 saat fazla obezite mevcudiyetinin ve g da ile

 37. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi IF modelinin bir di er anti-diyabetik etkisi, kalori k s tlamas na ba l de ildir, nk g nde sadece 8 saat yiyecek sa layan fareler, ad libitum beslenen kontrol fareleri ile ayn miktarda yiyecek t ketir.* Hen z belirlenmemi olmas na ra men, IF'nin di er h cre t rleri ( rn. miyokard h creleri ve n ronlar) zerindeki etkilerine ili kin al malarda bildirildi i gibi, IF taraf ndan h cresel stres direncinin artt r lmas n n -h crelerini korudu u muhtemeldir. Basit e s ylemek gerekirse, IF, tip 2 diyabetli kemirgen modellerinde hastal nleyebilir ve tedavi edebilir. Mattson MP, Wan R. Beneficial effects of intermittent fasting and caloric restriction on the cardiovascular and cerebrovascular systems. J. Nutr. Biochem. 2005;16:129 137

 38. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi Bir miyokard enfarkt s modelinde, MI'den 3 ay nce IF modelinde tutulan farelerde, enfarkt s boyutunun azald n ve risk alt ndaki alandaki apoptotik h cre say s n n azald n g sterildi. * Sol ventrik l remodeling ve enfarkt s alan n n geni lemesinin IF modeliyle beslenen deney hayvanlar nda daha az oldu u g sterilmi tir. Ahmet I, Wan R, Mattson MP, Lakatta EG, Talan M. Cardioprotection by intermittent fasting in rats. Circulation. 2005;112:3115 3121

 39. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi IF, laboratuvar kemirgenlerinde kan bas nc n d rd . Kan bas nc ndaki azalma, k smen, geli mi vask ler endotel h cre ba ml vazodilatasyondan kaynaklanabilir. ADF'nin ba lat lmas ndan sonraki 1 hafta i inde, istirahat kalp h z ve kan bas nc nemli l de azal r, 2 hafta boyunca d meye devam eder ve hem a l k hem de beslenme g nlerinde azalmaya devam eder. IF sonras kalp h z ndaki yava lama eski haline d ner dolay s yla IF nin kalp zerindeki etkisi diyetin devam etti i s re i in ge erlidir.

 40. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi IF diyetleriyle beslenen hayvanlarda dola mdaki kolesterol ve trigliserid seviyeleri azald g sterilmi tir. zellikle TRF, fareleri, y ksek ya + glikoz diyeti ve y ksek fruktoz diyeti i eren aterojenik diyetlerin t ketiminin neden oldu u obezite ve metabolik sendroma kar korumu tur. * *Chaix A, Zarrinpar A, Miu P, Panda S. Time-restricted feeding is a preventative and therapeutic intervention against diverse nutritional challenges. Cell Metab. 2014;20:991 1005

 41. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi N roloji alan nda yap lan al malar g steriyor ki IF modelleri uygulanan deneklerde hipokampal n ronlar dejenerasyona kar daha diren lidir ve renme ve haf za eksiklikleri iyile tirilebilmektedir. Bu da daha az motor disfonksiyonu ve daha az striatal n ron dejenerasyonu g r lm olup, Hantington Hastal hastalar na potansiyel bir terap tik uygulama olabilir. Bruce-Keller AJ, Umberger G, McFall R, Mattson MP. Food restriction reduces brain damage and improves behavioral outcome following excitotoxic and metabolic insults. Ann. Neurol. 1999;45:8 15

 42. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi Alzheimer Hastal 'n n fare modellerinde IF'nin sinaptik i lev bozuklu una ve bili sel eksikliklere kar korudu u mekanizma(lar) bilinmemektedir, ancak oksidatif stresteki azalmalar , mitokondriyal fonksiyonun korunmas n ve artan n rotrofik fakt r sinyallemesini ve otofajiyi i erebilir. nk : IF, antioksidan ekspresyonunu ind kler BDNF ve FGF2 dahil olmak zere enzimler ve n rotrofik fakt rler BDNF, mitokondriyal biyogenezi uyar r ve otofajiyi d zenler.

 43. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi Yap lan kohort al malar , a r v cut a rl ile menopoz sonras meme, endometriyal, yumurtal k, kolorektal, karaci er, pankreas, safra kesesi, mide kardiyas , zofagus adenokarsinomu, b brek h cresi, menenjiyom, tiroid ve multipl miyelom dahil olmak zere bir ok malignite t r aras nda g l bir ba lant oldu unu g stermektedir. Biriken veriler ayr ca obezitenin, zellikle meme, prostat ve kolon kanseri olmak zere daha y ksek kanser ilerlemesi, n ks ve l m oranlar ile ili kili oldu unu g stermektedir.

 44. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi Kanser nlemede kalori k s tlamas al malar olumlu olsa da, bir ok ki i kalori k s tlamas n uzun s re s rd rmeyi zor bulmaktad r. IF, kronik kalori k s tlamas na (g nl k g da al m n n %10-25 oran nda azalt ld ancak yemek s kl n n de i medi i) bir alternatif olarak neriliyor nk daha s rd r lebilir gibi g r nmektedir.

 45. Hastalk Prosesleri zerine Etkisi Son zamanlarda hayvan modellerinde yap lan bir dizi al ma, 2 veya daha fazla g n s ren periyodik a l n ok e itli kanserlerin ilerlemesini geciktirmede kemoterapi kadar etkili olabilece ini, ancak daha da nemlisi normal h creleri toksik etkilerden koruyabilece ini g stermi tir. Orta ya ta ba layan periyodik a l taklit eden ciddi ekilde k s tlanm bir diyet, t m r ba lang c n geciktirmenin ve t m r benzeri lezyonlar n bulundu u b lgelerin say s n azaltman n yan s ra, t m r insidans nda b y k bir azalmaya neden olmada etkili olabilir, bu da metastatik kanserlerde bir azalma olaca n d nd r yor.

 46. IF Modelinin Riskleri Ba lang taki birka saatlik a l k d nemleri ok b y k sorunlara yol a ar. Buna diyetin ba lang c nda yorgunluk veya ba d nmesi gibi k t bir ruh hali e lik eder nk v cudun glikoz yerine keton kullanmaya al mas i in zamana ihtiyac vard r. Elbette bu, reaktif hipoglisemisi olan hastalar i in iyi bir diyet de ildir.

 47. IF Modelinin Riskleri IF nin en acil riski, zellikle ins lin (hem prandial hem de bazal) ve s lfonil reler (k sa etkili meglitinidler dahil) olmak zere hipoglisemi ile ili kili antidiyabetik ila lar kullanan hastalarda hipoglisemi potansiyelidir. Diyabetik ketoasidoz riskinin artmas da, zellikle a l k s ras nda d k g da al m nedeniyle yeterli ins lin olmad nda nemsiz de ildir.

 48. IF Modelinin Riskleri Uzun s ren IF diyetlerde, e er hastalar yemek yedikleri o g nlerde yeterli protein al m n s rd rmenin fark nda de ilse, protein maln trisyonu konusunda da endi e edilmelidir. Vitamin ve mineral yetersiz beslenmesi de meydana gelebilir ve hastan n haftada ka g n oru tuttu una ve yemek yedi i g nlerde ne yedi ine ba l olarak vitamin ve/veya mineral takviyeleri almay gerektirebilir.

 49. IF Modelinin Riskleri Glikoz konsantrasyonundaki dalgalanmalar v cudun instabilitesine neden olur, bu da osteoporoz nedeniyle d me say s nda art a ve s k k r klara neden olur. Diyabet dahil kronik bir hastal n varl , koroner arter hastal , karars z anjina, kalp yetmezli i, atriyal fibrilasyon, ge irilmi miyokard enfarkt s , ge irilmi inme veya ge ici iskemik atak gibi di er hastal klarda oldu u gibi, bu yan etkilerin o unu ya ama riskini art rabilir.

 50. Sonu Olarak D zinelerce kitap, e itli IF modelini nermekte ve internet y zlerce ili kili siteyi n m ze koymaktad r. Ancak IF nin sa l k zerine olan faydalar n bilimsel olarak sadece hayvan al malar nda ve dini oru tutma al kanl olan bireyler zerinde g zlemlenmenin tesine gidememi tir. Pop ler olan bir ok IF t r bulunmaktad r ve hepsi de yap lan al malarda benzer metabolik sonu lar beraberinde getirmektedir. Hastalar m za bu beslenme modelini tavsiye etme konusunda net bir neri olmamakla birlikte hastam z n komorbiditelerini de g ze alarak ki i merkezli bir bak m uygulamal y z.

More Related Content