Fundamental Principles of Educational Process

Slide Note
Embed
Share

Educational process in pedagogy focuses on nurturing individuals to become well-rounded, mature, and responsible members of society. It encompasses intellectual, moral, social, and economic development through fostering critical thinking, communication skills, values, and work ethics. The key components include moral upbringing, intellectual education, ethical development, social interactions, and economic awareness.


Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. Download presentation by click this link. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.Uploaded on Mar 26, 2024 | 1 Views


Presentation Transcript


 1. MAVZU: PEDAGOGIK JARAYONDA TARBIYANING MAZMUNI

 2. Reja: 1.Tarbiya tushunchasi, tarbiyaning maqsadi va umumiy vazifalari. 2.Tarbiya jarayonining o ziga xos xususiyatlari. 3.Tarbiya qonuniyatlari va tamoyillari.

 3. Tarbiya ijtimoiy hayotning hayotiy va uzluksiz tushunchasi bo lib, u tarixiy xarakterga ega bo lib kelgan. Tarbiyaning asosiy maqsadi yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol insonlar etib shakllantirishdir. Barkamol inson o zida ma naviy va jismoniy yetuklikni mujassam etadi. Tarbiyada oliy maqsadga erishish uchun, ma lum vazifalarni bajarishimiz lozim bo ladi. Bu vazifalarni esa tarbiyaning tarkibiy qismlari deb atash ham mumkin.

 4. Aqliy tarbiya - bu barkamol inson tarbiyasining yetakchi tarkibiy qismi bo lib, o quvchi yoshlarni tabiat va jamiyat, kishi tafakkuri haqidagi bilimlar tizimini ilg ab olishi, ularda ilmiy dunyoqarash, yuqori onglilik hislatlarini parvarishlash, fan asoslaridan xabardor qilish, tafakkur va nutq qobiliyatlarini o stirish uchun maqsad qilib qo yadi.

 5. Axloqiy tarbiya bu oquvchilarda jamiyatga, Ona-yurtiga, mehnatga, boshqalarga va o z-o ziga nisbatan axloqiy munosabatlarni shakllantirish jarayonidir. Axloq - ijtimoiy ong shakllaridan biri bo lib, insonlarning jamiyatga, boshqalarga va o z-o ziga bo lgan munosabatlarini tartibga solib turuvchi xulq-odob me yorlari, qonun-qoidalari majmuasidir

 6. Mehnat tarbiyasi bu tarbiyaning oldida turgan asosiy vazifa o quvchilarga mehnat ta limiga oid ilmiy bilimlar berish, mehnat qurollari bilan muomala qilishga o rgatib borish, hayotga, ijtimoiy foydali mehnatga tayyorlashdir.

 7. Iqtisodiy tarbiya bu oquvchilarda iqtisodiy tafakkur va madaniyatni shakllantirishga qaratilgan jarayondir. Bozor iqtisodiga o tayotgan bir paytda yoshlarda iqtisodiy tafakkurni tarbiyalash muhim ahamiyatga egadir. .

 8. Estetik tarbiya oquvchilardasanatga, tabiatga, hayotga nisbatan estetik munosabatlarini shakllantirishdan iboratdir. Estetika lotincha Esteticos his etaman degan ma noni bildiradi. Aqliy, axloqiy, mehnat, jismoniy va boshqa tarbiyalarni estetik his-tuyg usiz tasavvur etib bo lmaydi.

 9. Jismoniy tarbiya oquvchilar tanasidagi barcha a zolarini sog lomo sishinita minlash barobarida ularni aqliy va jismoniy mehnatga, Vatan mudofasiga tayyorlashdir.

 10. . Huquqiy tarbiya bu o quvchilarni rivojlangan demokratik davlat qonun- qoidalari asosida shaxs haq-huquqlari me yorlari bilan qurollantirishga qaratilgan jarayondir.

 11. Ekologik tarbiya bu oquvchilarda atrof- muhitga, tabiatga nisbatan Ekologik munosabatlarni shakllantirish jarayonidir. Ekologiya - yunoncha so zbo lib, tirik mavjudotlarning yashash sharoiti va tevarak atrofdagi muhit bilan o zaro munosabatlari hamda shu asosda yuzaga keladigan qonuniyatlarni o rganadigan fandir.

 12. Tarbiya jarayonining yana bir xususiyati uning uzoq muddat davom etishidir. Tarbiya natijalari tez sur atda yaqqol ko zga tashlanmaydi. O zida insoniyat sifatlarini namoyon eta olgan shaxsni tarbiyalab voyaga etkazishda uzoq muddatli davr talab etiladi. Maktabda bolalarni tarbiyalash vaqt jihatidan chegaralangan bo lib, sinfdan va maktabdan tashqari amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlardan holi vaqtda ular o qituvchi yoki tarbiyachining tarbiyaviy ta siri va nazoratidan uzoqlashadilar.

 13. Tarbiya jarayoni ozida quyidagi xususiyatlarni namoyon etadi: 1.Aniq maqsadga yo naltiril gan jarayon; 4. yaxlit tizimlilik jarayon; 2. ko p qirrali jarayon; 5. ikki tomonlama aloqa jarayoni; 6. qarama- qarshiliklar dan iborat jarayon. 3. uzoq muddatli jarayon;

 14. Hozirgi paytda tarbiyaning quyidagi printsiplariga amal qilish tavsiya etiladi: 4. Tarbiyada milliy va umuminsoniy qadriyatlarnin g ustuvorligi printsipi. 3. Tarbiyaning hayot bilan, amaliyot bilan bog liqligi printsipi 1. Tarbiyaning ma lum maqsadga qaratilganligi, 2. Tarbiyaning insonparvarlik va demokratik printsipi, 8. Mustaqillik, havaskorlik va tashabbuskorlik ni o stirish printsipi Tarbiyaning ma lum maksadga qaratilganligi printsipi 5. Tarbiyada o quvchilarning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish printsipi, 6. Izchillik, tizimlilik, tarbiyaviy ta sirlarning birligi va uzluksizligi printsipi, 7. Bola shaxsini hurmat qilish va talabchanlik printsipi,

 15. ETIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!

Related


More Related Content