Cloud Computing Service Application

Slide Note
Embed
Share

Guidelines for agencies on applying for cloud computing services. It includes the project profile, critical success factors, and project summary.


Uploaded on Dec 21, 2023 | 1 Views


Cloud Computing Service Application

PowerPoint presentation about 'Cloud Computing Service Application'. This presentation describes the topic on Guidelines for agencies on applying for cloud computing services. It includes the project profile, critical success factors, and project summary.. Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


 1. Ver1.1 /2023 KERTAS PERMOHONAN PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN BIL. XX/2023 (Dilengkapkan oleh Urus Setia) [KOD PROJEK] (Bagi Projek yang Menggunakan Peruntukan Pembangunan) [TAJUK PERMOHONAN] [AGENSI] [KEMENTERIAN] MESYUARAT BIL. X/2023 | TARIKH MESYUARAT (Dilengkapkan oleh Urus Setia) 1

 2. Panduan kepada Agensi 1. Sekiranya pengkomputeran awan sahaja Sila lengkapkan dokumen ini. permohonan hanya berkaitan perkhidmatan 1. Bagi permohonan di mana perkhidmatan pengkomputeran awan merupakan sebahagian daripada projek Sila gunakan template permohonan JTISA. Agensi dinasihatkan agar item dengan font biru ditambah ke dalam slide permohonan JTISA. 2

 3. A. PROFIL PROJEK Tarikh kelulusan JPICT Kementerian : Tarikh kelulusan JPICT Agensi : Dilengkapkan oleh Urus Setia 1 Kelulusan JPICT Kementerian/ Agensi Tarikh Lengkap Permohonan 2 Ada/Tiada. Jika Ada nyatakan nama Pelan Strategik, tempoh Pelan Strategik dan cabutan Pelan Strategik yang berkaitan. Jika Tiada , nyatakan pelan yang berkaitan, contoh : Pelan Transformasi dll 3 Projek terkandung dalam Pelan Strategik ICT xx bulan Bulan/Tahun jangka mula : Bulan/Tahun jangka akhir : Tempoh Projek (bulan) 4 *tempoh projek bermula daripada Kick-Off/ SST Anggaran Kos Keseluruhan (termasuk 6% SST / TDA (1%)) Anggaran kos mengikut slaid maklumat peruntukan 5 Sebut Harga Dikalangan MSP / Rundingan terus dengan MSP (Namakan) 6 Kaedah Perolehan Contoh: Belanja Mengurus / RMKe-XX, Rolling Plan (RP) / Public Private Partnership (PPP) / Peruntukan MAMPU / Tiada 7 Sumber Peruntukan 3

 4. A. PROFIL PROJEK (sambungan) Nyatakan faktor kejayaan bagi projek ini 8 Critical Success Factor 9 (contoh: PDSA (lokasi), MyGovCloud@PDSA, MyGov*Net, MyGovUC, MyGDX, MyGCC, GPKI, HRMIS, BLESS dan lain-lain) Perkhidmatan / Aplikasi Gunasama (Shared Services) sedia ada di agensi 10 i. ii. iii. Punca kuasa /Mandat : Salinan minit /surat. iv. Kajian pasaran daripada 4 MSP / surat daripada principal sekiranya pembekal tunggal. v. Minit perbincangan berkaitan. Tarikh kelulusan peruntukan dan salinan surat kelulusan. Salinan surat kelulusan JPICT Kementerian/Agensi. Dokumen yang Menyokong Permohonan (link kan kepada dokumen berkenaan) 4

 5. B. RINGKASAN PROJEK 1. (nama agensi) bercadang untuk membuat langganan *perkhidmatan baharu / penyambungan perkhidmatan bagi (tujuan dan liputan projek rasional teknikal). 1. Objektif projek adalah : (Matlamat projek yang ingin dicapai untuk menyelesaikan masalah sedia ada (business case) Asas : Specific, Measureable, Attainable, Realistic & Timebound (SMART Prinsip)) 3. Skop projek ini merangkumi sumber pengkomputeran awan seperti kapasiti pemprosessan dan storan, rangkaian, keselamatan, perisian dan sebagainya mengikut kategori perkhidmatan pengkomputeran awan dengan merujuk Katalog Perkhidmatan dalam Cloud Framework Agreement (CFA) seperti berikut: a) Infrastruktur (IaaS) b) Platform (PaaS) c) Perisian (SaaS) d) Professional Services e) Managed Services 4. Anggaran penggunaan: c) Concurrent users d) Concurrent sessions e) Peak bandwidth utilization 5

 6. C. JUSTIFIKASI KEPERLUAN PROJEK (CLOUD) BIL. 1 PERNYATAAN MASALAH Fakta masalah yang menyokong projek JUSTIFIKASI / RASIONAL Asas justifikasi permohonan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah IMPLIKASI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN Implikasi jika justifikasi ini tidak diterima 2 3 Sila sediakan hyperlink kepada slaid yang menyokong maklumat di atas 6

 7. E. TADBIR URUS PROJEK Masukkan cadangan carta tadbir urus projek cloud dalam bentuk carta organisasi Selaras dengan skop projek, jadual pelaksanaan dan maklumat peruntukan 7

 8. F. PENILAIAN RISIKO & KLASIFIKASI DATA Rujuk Pengkomputeran Awan (Cloud Computing) dalam Perkhidmatan Awam pada 9 Ogos 2021 SPA2/2021: Garispanduan Pengurusan Keselamatan Maklumat Melalui Adakah penilaian risiko telah dilaksanakan? Adakah klasifikasi data telah dilaksanakan? Nyatakan keputusan tahap klasifikasi data yang diperoleh? (Tidak Terperingkat/Terhad/Sulit/Rahsia/Rahsia Besar) Kemukakan dokumen sokongan 8

 9. H. APPLICATION / INFORMATION VIEW Diagram yang menunjukkan perkhidmatan, pengguna/stakeholder, process/modul, maklumat/data dan agensi luar yang berkaitan. Hanya gambarkan berkaitan dengan projek ini. Perlu senaraikan modul dan submodul yang akan dibangunkan. 9

 10. H. APPLICATION / INFORMATION VIEW 10

 11. I. KETERANGAN RINGKAS SETIAP PERKHIDMATAN CLOUD Menjelaskan FUNGSI SETIAP PERKHIDMATAN yang hendak dilanggan BIL. PERKHIDMATAN KATEGORI FUNGSI CATATAN XXXXXXX (Contoh) IaaS/PaaS/SaaS/Profesional Services/Managed Services 11

 12. J. TECHNOLOGY VIEW (ON CLOUD SETUP) Diagram yang menunjukkan perkhidmatan cloud yang dijangka akan digunakan. Maklumat boleh didapati daripada sesi kajian pasaran yang diadakan oleh agensi dengan Panel Cloud Service Provider (CSP) dan Managed Service Provider (MSP). 12

 13. J. TECHNOLOGY VIEW (ON CLOUD SETUP) 13

 14. K. CIRI-CIRI KESELAMATAN CLOUD Nyatakan KOMPONEN dan CIRI-CIRI KESELAMATAN CLOUD yang digunakan. Kemukakan rajah arkitektur keselamatan (jika berkaitan) BIL. PERKARA CATATAN 14

 15. L. JADUAL PELAKSANAAN Masukkan jadual pelaksanaan berdasarkan fasa pelaksanaan projek yang meliputi skop kerja terlibat Hendaklah letakkan milestone dan jangkaan siap 15

 16. Pastikan format Ringkasan Peruntukan tidak diubah Sekiranya TIADA NILAI dalam komponen di atas, hendaklah diletakkan nilai 0 TDA : Fi Bagi Technology Depository Agency (TDA) Bagi Program Kolaborasi Industri (ICP) Rujuk katalog perkhidmatan cloud daripada MSP untuk mendapatkan perincian M. RINGKASAN PERUNTUKAN 2025 BIL PERKARA 2022 2023 2024 KOS (RM) XXX,XXX.XX A. Infrastruktur (IaaS) B. Platform (PaaS) XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX C. Perisian (SaaS) D. Professional Services (Disediakan oleh Panel CSP dan/atau MSP) XXX,XXX.XX E. Managed Services (Disediakan oleh Panel CSP dan/atau MSP) XXX.XXX.XX JUMLAH XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX Sales and Service Tax (SST) Digital Service Tax (DST) XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX TDA (1%) jika ada JUMLAH KESELURUHAN X,XXX,XXX.XX Nota: 1. 2. 16 Semua perkhidmatan yang dilanggan perlu ada dinyatakan dalam katalog CFA semasa. Perkhidmatan yang ditawarkan di Marketplace CSP (third party services) adalah di luar katalog CFA.

 17. N-1. MAKLUMAT PERUNTUKAN: (A) INFRASTRUKTUR (IaaS) Perincian Peruntukan: HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) BIL. PERKARA KUANTITI CATATAN (A) INFRASTRUKTUR (IaaS) Cth : OS (Linux), Pricing strategy (On-Demand Instances), Storage amount (30 GB), 1 vCPU, 1GB vRAM (lampiran Katalog CFA m/s x) XXX.XX XXX,XXX.XX 1. XX 2. XXX.XX XXX.XX XXX.XX XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XX XX XX XX 3. 4. 5. JUMLAH (A) INFRASTRUKTUR (IaaS) NOTA 1. 2. 3. 4. Masukkan maklumat spesifikasi utama perkakasan Sekiranya perolehan perkakasan bersekali (bundle) dengan perisian dan lesen, dianggap sebagai perolehan perkakasan Nyatakan penempatan lokasi serta justifikasi/kegunaan Nyatakan maklumat m/s di Katalog CFA bagi setiap item perkakasan 17

 18. N-2. MAKLUMAT PERUNTUKAN: (B) PLATFORM (PaaS) Perincian Peruntukan: HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) BIL. PERKARA KUANTITI CATATAN (B) PLATFORM (PaaS) Cth: Desired Storage Capacity (100 GB per month), Provisioned Throughput ( GB/s per month) (lampiran Katalog CFA m/s 2) XXX.XX XXX,XXX.XX 1. XX 2. XXX.XX XXX.XX XXX.XX XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XX XX XX XX 3. 4. 5. JUMLAH (B) PLATFORM (PaaS) NOTA 1. 2. 3. 4. Nyatakan maklumat m/s di Katalog CFA bagi setiap item platform Masukkan maklumat spesifikasi utama perkakasan Sekiranya perolehan perkakasan bersekali (bundle) dengan perisian dan lesen, dianggap sebagai perolehan perkakasan Nyatakan penempatan lokasi serta justifikasi/kegunaan 18

 19. N-3. MAKLUMAT PERUNTUKAN: (C) PERISIAN (SaaS) Perincian Peruntukan: HARGA SEUNIT (RM) JUMLAH (RM) BIL. PERKARA KUANTITI CATATAN (C) PERISIAN (SaaS) Cth: xxxxxxxxxxxxxxxxx (lampiran Katalog CFA m/s 2) XXX.XX XXX,XXX.XX 1. XX 2. XXX.XX XXX.XX XXX.XX XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX XX XX XX XX 3. 4. 5. JUMLAH (C) PERISIAN (SaaS) NOTA 1. 2. 3. 4. Masukkan maklumat spesifikasi utama perkakasan Sekiranya perolehan perkakasan bersekali (bundle) dengan perisian dan lesen, dianggap sebagai perolehan perkakasan Nyatakan penempatan lokasi serta justifikasi/kegunaa Nyatakan maklumat m/s di Katalog CFA bagi setiap item perisian 19

 20. N-4. MAKLUMAT PERUNTUKAN : (D) Professional Services Perincian Peruntukan: MANDAYS (Bil. Orang X Bil. hari) HARGA MANDAYS (RM) JUMLAH (RM) BIL . KUANTITI BIL. HARI PERKARA CATATAN (D) PROFESSIONAL SERVICES Cth: xxxxxxxxxxxxxxxxx (lampiran Katalog CFA m/s 2) XXX.XX XXX,XXX.XX Cth: Professional services XX hari 1. X orang XX XXX.XX XXX,XXX.XX X orang XX hari 2. XX X orang X orang XX hari XX hari XXX.XX XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX 3. 4. XX XX XXX,XXX.XX JUMLAH (D) PROFESSIONAL SERVICES NOTA : 1. Sekiranya perkhidmatan berdasarkan gaji/upah pekerja, perlu menggunakan format ini 2. Bilangan hari bekerja = 22 hari sebulan 3. Nyatakan maklumat m/s di Katalog CFA bagi setiap perkhidmatan 20

 21. N-5. MAKLUMAT PERUNTUKAN : (E) Managed Services Perincian Peruntukan: MANDAYS (Bil. Orang X Bil. hari) HARGA MANDAYS (RM) JUMLAH (RM) BIL . KUANTITI BIL. HARI PERKARA CATATAN (E) MANAGED SERVICES Cth: xxxxxxxxxxxxxxxxx (lampiran Katalog CFA m/s 2) XXX.XX XXX,XXX.XX Cth: Khidmat sokongan XX hari 1. X orang XX XXX.XX XXX,XXX.XX X orang XX hari 2. XX X orang X orang XX hari XX hari XXX.XX XXX.XX XXX,XXX.XX XXX,XXX.XX 3. 4. XX XX XXX,XXX.XX JUMLAH (E) MANAGED SERVICES NOTA : 1. Sekiranya perkhidmatan berdasarkan gaji/upah pekerja, perlu menggunakan format ini 2. Bilangan hari bekerja = 22 hari sebulan 3. Nyatakan maklumat m/s di Katalog CFA bagi setiap perkhidmatan 21

 22. TERIMA KASIH 22

 23. LAMPIRAN 1 : KELULUSAN JPICT 23

 24. LAMPIRAN 2 : KAJIAN PASARAN - AWS Amazon Web Services Sdn Bhd (Quotation) Quotation Emel Kajian Pasaran 24 AWS MICROSOFT GOOGLE TM

 25. LAMPIRAN 2 : KAJIAN PASARAN - MICROSOFT Microsoft (M) Sdn Bhd (Quotation) Quotation Emel Kajian Pasaran TIADA MAKLUM BALAS 25 AWS MICROSOFT GOOGLE TM

 26. LAMPIRAN 2 : KAJIAN PASARAN GOOGLE Google Cloud Malaysia Sdn. Bhd. (Quotation) Quotation Emel Kajian Pasaran 26 AWS MICROSOFT GOOGLE TM

 27. LAMPIRAN 2 : KAJIAN PASARAN - TM Telekom Malaysia Berhad (Quotation) Quotation Emel Kajian Pasaran 27 AWS MICROSOFT GOOGLE TM

 28. LAMPIRAN 3 : PENILAIAN RISIKO & KLASIFIKASI DATA Kembali ke Slaid 4 Kembali ke Slaid 9 28

More Related Content