Understanding the Differences Between HIV and AIDS, Importance of Prevention

Slide Note
Embed
Share

HIV and AIDS are closely related, with HIV being the virus that leads to AIDS. HIV weakens the immune system by attacking specific white blood cells, while AIDS is the advanced stage of HIV infection. Prevention is crucial as AIDS is a deadly, incurable disease. The transmission of HIV primarily occurs through unprotected sexual contact, highlighting the importance of safe practices. Stay informed and protect yourself against HIV/AIDS.


Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.

The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. Download presentation by click this link. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.Uploaded on Apr 06, 2024 | 2 Views


Presentation Transcript


 1. CENTAR ZA TRANSDISCIPLINARNA ISTRA IVANJA I PROMICANJE KULTURE ZDRAVLJA Filozofski fakultet dr. sc. Mila Buli

 2. KOJA JE RAZLIKA IZMEU HIV-a I AIDS-a?

 3. INFEKCIJE HIV-om Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti (ECDC) unutar EU u 2021. je zabilje eno oko 14.971 novih dijagnoza HIV infekcije, to ini stopu od 3,7 na 100 000 stanovnika. EPIDEMIOLOGIJA INFEKCIJE U HRVATSKOJ 1985. (prvi slu ajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj) do 2022. godine 2004 osobe (1774 mu karaca i 228 ena) inficirano je HIV-om, od ega ih je 612 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju od AIDS-a umrlo 255 osoba. Ve ina HIV+ su bili mu karci (89 %). Najve i put prijenosa je seksualni odnos izme umu karaca (71 %), dok je drugi naj e i put prijenosa spolni odnos izme u ene i mu karca. Udio zara enih putem injektiranja droga je 4%. Podatci: Zavod za javno zdravstvo

 4. KOJA JE RAZLIKA IZMEU HIV-a I AIDS-a?

 5. TO JE HIV? HIV je virus koji uzrokuje AIDS, a naziv je nastao od kratice engleskog naziva Human Immunodeficency Virus (virus humane imunodeficijencije). Tipovi: HIV-1 (odgovoran je za pandemiju) HIV-2 (ograni en na podru ju zapadne Afrike) HIV pripada porodici Retrovirusa. Ulaskom u ljudski organizam HIV napada specifi nu vrstu bijelih krvnih stanica, T-limfocite koji na sebi imaju CD4 receptore (tzv. CD4+limfocite) te se u njima mno i, uni tava ih i dovodi do slabljenja imuniteta.

 6. TO JE AIDS? AIDS je kratica od engleskog naziva Acquired Immunodeficiency Syndrome - sindrom ste ene imunodeficijencije. Istozna na francuska kratica za ovu bolest je SIDA, a taj se izraz izbjegava u Hrvatskoj radi negativne konotacije ime smanjujemo stigmatizaciju oboljelih. AIDS je smrtonosna, neizlje iva, spolno prenosiva bolest. Ova je bolest krajnji i najte i stadij HIV infekcije uzrokovan te kimo te enjemimunolo kog sustava. Dijagnoza AIDS-a postavlja se na temelju broja CD4+ limfocita, te prisustva oportunisti kih infekcija i malignih bolesti koje se pojavljuju tijekom HIV infekcije.

 7. TIJEK HIV INFEKCIJE BEZ LIJE ENJA

 8. HIV SE PRENOSI 1. Neza ti eni spolni odnos (oralni, vaginalni i analni) sa zara enom osobom 2. Izravni unos zara ene krvi u tijelo nezara ene osobe 3. Vertikalni prijenos sa zara ene majke na dijete tijekom trudno e, poroda i dojenja.

 9. SIMPTOMI HIV INFEKCIJE Jedini na in da se dozna inficiranost HIV-om je testiranje. Veliki broj ljudi zara enih HIV-om godinama nemaju nikakve simptome. Znakovi koji mogu sugerirati da se radi o HIV infekciji su: nagli gubitak te ine, suhi ka alj, groznica koja se ponavlja, jako no no znojenje, neobja njivi umor, ote ene limfne lijezde na vratu, ispod pazuha ili u preponama, proljev koji traje vi e od tjedan dana, bijele to ke ili neobi ne ranice u ustima ili grlu, upala plu a, crvenkaste ili sme kaste mrlje na ko i ili sluznici usta, gubitak pam enja, depresija Navedeni simptomi mogu biti znak i drugih bolesti. Sve osobe koja prakticiraju ili su prakticirale rizi napona anja obvezno bi se trebale testirati na HIV.

 10. TITI LI PREZERVATIV OD HIV-a? Prezervativi su izrazito u inkoviti u spre avanju prijenosa virusa HIV-a sa zara ene na zdravu osobu ako se koriste uvijek i pravilno. Jedini 100% sigurni na ini da se ne zarazite HIV-om spolnim putem su apstinencija (suzdr avanje) od spolnih odnosa i uzajamna vjernost dvaju (ili vi e) HIV negativnih partnera.

 11. TREBA LI SE TESTIRATI? ako ste imali ve i broj spolnih partnera, spolni odnos sa stranim dr avljanima, prostitutkama, ili partnerom kojeg niste dobro poznavali, a sve bez kori tenja prezervativa ako ste intravenski, intamuskularno ili potko no primijenili ili se uboli na ve rabljene igle i price ako ste imali spolni odnos bez prezervativa s osobom iji HIV status ne znate ako ste imali u ivotu neku spolno prenosivu bolest (HPV, sifilis, gonoreju itd.)

Related